نوشته‌ها

برای بررسی مراحل اولیه حاملگی، می توان از سونوگرافی ترانس ابدومینال،ترانس واژینال یا هر دو استفاده کرد. طول فرق سری – نشیمنگاهی ( CRL) صحیحترین پیشگویی کننده بیومتریک سن حاملگی است.