1. اندازه، محل و تعداد ساک حاملگی
  2. شناسایی رویان یا کیسه زرده
  3. طول فرق سری-نشیمنگاهی
  4. تعداد جنین، از جمله وضعیت آمنیونها و کوریونها در حاملگیهای چندقلویی
  5. فعالیت قلب رویان / جنین
  6. ارزیابی آناتومی رویان / جنین به نحو منقضی برای سه ماهه
  7. ارزیابی رحم، آدنکسها و کولدوساک مادر
  8. ارزیابی ناحیه گردن جنین، همراه با مد نظر قرار دادن سنجش ترانس لوسنسی گردن جنین